RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dla osób kontaktujących się na dane teleadresowe umieszczone na stronie internetowej Spółki

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) UWRC Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przekazuję następujące informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:

1.Administrator Pani/Pana
danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest UWRC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 101 (02 – 089 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435144, kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN (dalej Spółka lub Administrator).
2.Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowychW sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem: na piśmie na adres: ul. Żwirki i Wigury 101 (02 – 089 Warszawa, e – mail: rodo@uwrc.pl.
3.Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez SpółkęImię, adres e-mail oraz inne dane, które Pani/Pan zawrze w korespondencji kierowanej do Spółki .
4.Cel/Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej)Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w wiadomości e-mail inicjującej kontakt do Spółki (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5.Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowychSpółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do innych odbiorców.
6.Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowejSpółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywaneDane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu odpowiadania na złożone zapytanie, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od przekazania danych osobowych. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
8.Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
9.Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowychW przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne, ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych.
10.Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowychMa Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym w zakresie danych których przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, których przetwarzanie nie jest niezbędne dla celów archiwalnych w interesie publicznym, a dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane (podstawa art. 17 RODO).
11.Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowychW przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
12.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowychW związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.
13.Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Spółka bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.
14.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoMa Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.
15.Prawo do cofnięcia zgody Może Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
16.Zasada podania danych osobowychDo zainicjowania kontaktu ze strony Spółki konieczne jest podanie przez Panią/Pana danych teleadresowych. Brak podania wskazanych danych uniemożliwia zrealizowanie Pani/Pana zapytania złożonego przez e-mail.
17.Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Spółka nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ani nie dokonuje profilowania na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana.