O nas

UWRC

UWRC sp. z o.o. to spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego powołana uchwałą Senatu UW nr 22 z dnia 14 listopada 2012 r. działająca zgodnie z art. 86a. ust. 1 Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Spółka opiera swoją działalność na potencjale intelektualnym, wynalazczym i technologicznym pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego bazie infrastrukturalnej.

Uniwersytet Warszawski to:

  • ponad 7 tysięcy pracowników naukowo-dydaktycznych, technicznych i administracyjnych;
  • ponad 3 tysiące doktorantów;
  • 21 wydziałów i 30 innych jednostek naukowych i dydaktycznych, w tym Centrum Nowych Technologii (CeNT), Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh), Interdyscyplinarne Centrum Modelowania (ICM), czy Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT).

Warunki współpracy z Uniwersytetem Warszawskim umożliwiają UWRC odpłatne korzystanie z wiedzy, doświadczeń i infrastruktury badawczej, jak również możliwość prowadzenia wspólnych prac B+R.

Jeżeli uważasz, że Twoja wiedza, może znaleźć zastosowanie w praktyce. Jeżeli widzisz firmę, która przy wykorzystaniu Twoje pomysłów i wiedzy mogły by zwiększyć swoją konkurencyjność. Przyjdź do nas, razem z Tobą przygotujemy ofertę, skontaktujemy Cię z nimi, pomożemy w rozmowach. Jesteśmy Twoim partnerem w kontakcie z biznesem.

Dlaczego UW angażuje się w spółki spin off?

Uniwersytet Warszawski jest nowoczesną uczelnią, która realizuje trzy najważniejsze misje akademickie: wysokiej jakości kształcenie, badania na najwyższym poziomie oraz oddziaływanie na otoczenie społeczno-ekonomiczne. W ramach tej „trzeciej misji” UW wspiera różne przejawy przedsiębiorczości akademickiej oraz różne formy komercjalizacji wiedzy. Wspieranie tworzenia firm typu spin-off łączy w sobie obie te aktywności dając nowe możliwości rozwoju kadry naukowej i studentów wszystkich stopni. Jest to również droga do tworzenia nowych, wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy dla absolwentów UW.

Pojawienie się w otoczeniu UW firm wykorzystujących wyniki badań jego pracowników pozwala na dostęp do dodatkowych środków na badania i wdrożenia, a także tworzy sprzyjające warunki dla zwiększenia przychodów z komercjalizacji wyników tych badań. Wierzymy też, że w ten sposób przyczyniamy się do unowocześnienia i poprawy konkurencyjności Polskiej gospodarki.