Zapraszamy do składania ofert kandydatów do roli Brokera Innowacji w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

WARSZAWA dn. 02/04/2019 r.

Spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o. zapraszają do składania ofert kandydatów do roli Brokera Innowacji w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Brokera Innowacji w UWRC Sp. z o.o.

Do roli brokera należeć będzie:

 • aktywne wyszukiwanie i wstępna ocena projektów naukowców i studentów o potencjale komercjalizacyjnym
 • nawiązywanie kontaktu pomiędzy Twórcami innowacyjnych rozwiązań, a środowiskiem biznesowym;
 • wyszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z firmami oraz poznawanie ich potrzeb i oczekiwań wobec uczelni;
 • wyszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z instytucjami sektora publicznego oraz poznawanie ich potrzeb i oczekiwań wobec uczelni;
 • organizacja spotkań pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, sektora biznesu lub sektora publicznego, mających na celu komercjalizację wyników badań;
 • uczestnictwo w spotkaniach branżowych, brokerskich, wystawach i targach w Polsce i zagranicą;
 • przygotowywanie ofert innowacyjnych projektów oraz szacowanie wartości innowacyjnych projektów przeznaczonych do odpłatnego udostępnienia;
 • podejmowanie działań zmierzających do powstania spółki spin-off i/lub spin-out;
 • reprezentowanie uczelni w kontaktach ze środowiskiem biznesowym;
 • sprawozdawanie w formie pisemnej na rzecz UWRC i podmiotów we współpracy z którymi UWRC realizuje projekt, wykonywanych czynności, w formie raportów i sprawozdań merytorycznych i finansowych
 • przygotowywanie raportów merytorycznych i finansowych związanych z realizacją Projektu Inkubator Innowacyjności 2.0, opis faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych, weryfikowanie kwalifikowalności kosztów w Projekcie,
 • koordynacja prac i korespondencja z Liderem Projektu, Konsorcjantami Projektu, przedstawicielami MNISW, audytorami i kontrolerami

Wymagania:

 • tytuł magistra lub równorzędny w jednym z następujących obszarów wiedzy: obszar nauk ścisłych, ekonomicznych, technicznych lub medycznych; tytuł doktora będzie dodatkowym atutem
 • udokumentowane, minimum dwuletnie  doświadczenie zawodowe z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • aktywny udział w określaniu modeli biznesowych dla akademickich spółek typu spin-off;
 • wsparcie powstania co najmniej 3 spółek typu spin-off w okresie ostatnich 2 lat;
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami;
 • doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz umiejętności komunikacyjne;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność i odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stałe miesięczne wynagrodzenie;
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się jednostce należącej
  do ekosystemu innowacji największej polskiej uczelni.

Procedura wyboru:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego i CV ze zdjęciem na adres e-mail: sekretariat@uwrc.pl lub osobiście w siedzibie spółki UWRC Sp. z o.o. do dnia 17 kwietnia 2019 r. Po ocenie formalnej wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do biura UWRC Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie.

UWRC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu i rozmowy z wybranymi kandydatkami/kandydatami oraz do zakończenia procesu rekrutacji bez podania przyczyny.

Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; t.j. Dz.U.2016.922). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.