Bactrem

logo_bactremSpółka BACTrem została powołana przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 28. grudnia 2015 r. Spółka powstała w celu komercjalizacji patentów, których głównym twórcą jest dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w celu tworzenia nowych biotechnologii we współpracy z szeroko rozumianym przemysłem.

Wspólnikiem Firmy jest UWRC Sp. z o.o., Spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego. Zarząd spółki stanowią dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW – prezes zarządu.


Misją spółki jest rozwijanie nowych biotechnologii służących głównie ochronie środowiska oraz rolnictwu ekologicznemu. Spółka zamierza to osiągnąć poprzez współpracę z przemysłem i Instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska. Głównym celem jest tworzenie biopreparatów oraz nowych rozwiązań biotechnologicznych, a także działalność usługowa dedykowanych określonym problemom z ww. dziedzin.
Główna działalność spółki:

  • Badania Naukowe i Prace Rozwojowe w dziedzinie Biotechnologii
  • Tworzenie Nowych Technologii na potrzeby środowiska i rolnictwa ekologicznego
  • Rekultywacja środowisk zanieczyszczonych – wód, gruntów, ziemi i odpadów

Oferta spółki to:

1. Opatentowany preparat ‚szczepionka bioremediacyjna’ składający się z wyselekcjonowanych bakterii zdolnych do rozkładu węglowodorów aromatycznych w tym nitrozwiązków.
2. Usługi z zakresu przeprowadzenia bioremediacji zanieczyszczonego środowiska z wykorzystaniem opatentowanego produktu metodą in situ oraz ex situ.
3. Badania naukowe dotyczące opracowania nowych: technologii biodegradacji związków niebezpiecznych, biotechnologii dedykowanych rolnictwu ekologicznemu oraz bezpieczeństwu żywności.

BACTrem

Klienci
Firma jest innowacyjna na skalę krajową z uwagi na dostęp zarówno do wiedzy i doświadczenia Ekspertów – pracowników Wydziału Biologii UW jak i do najnowocześniejszego sprzętu badawczego. Firma proponuje kompleksowe działania począwszy od analiz, ekspertyz, poprzez rozwój nowych biotechnologii dedykowanych określonemu zadaniu/problemowi po wykonanie danej usługi. Z analizy rynku wynika, że tego typu Firmy są bardzo nieliczne w Polsce i nie proponują tak kompleksowej oferty.

Firma adresuje swoje produkty i usługi do sektora inżynierii środowiska związanego z oczyszczaniem terenów skażonych; sektora związanego z gospodarką odpadami (oczyszczanie ścieków, odpadów, biooczyszczalnie); sektora wydobywczego; firm zajmujących się rekultywacją gleby i wody; rolnictwa ekologicznego; urzędów centralnych/regionalnych Ochrony Środowiska; przemysłu rafineryjnego i olejowego; sektora paliwowego (Producenci paliw: PKN ORLEN SA oraz Grupa LOTOS), ew. do branży budowlanej.

Pierwszymi klientami firmy są:

  • Firma BIOALT Sp. z o.o.
  • Rafineria w Gorlicach
  • Plantatorzy papryki

Nagrody
Srebrny medal w kategorii wynalazków uniwersyteckich zdobyty podczas iENA – 66 Międzynarodowej Wystawy „Pomysły- Wynalazki- Nowe Produkty

„Przy tworzeniu tej Spółki kierowałam się głownie możliwością tworzenia innowacji biotechnologicznych, potrzebą nawiązania i rozwoju współpracy z przemysłem i z innymi podmiotami gospodarczymi. Jako naukowiec zdaję sobie sprawę z konieczności takiej współpracy, uważam, że przyniesie to bardzo wiele korzyści zarówno dla przemysłu jak i naukowców a w konsekwencji dla nas ludzi jak i środowiska naturalnego. Działamy przecież głównie w dziedzinie Biotechnologii służącej Ochronie Środowiska. Bazując na wiedzy licznych Ekspertów, Grup Badawczych z Wydziału Biologii UW możliwe będzie rozwiązanie niemal każdego problemu badawczego czy biotechnologicznego. Służymy naszą wiedzą w przeprowadzaniu analiz i ekspertyz związanych z zanieczyszczeniem środowiska substancjami niebezpiecznymi. Proponujemy nie tylko usługę z wykorzystaniem opatentowanego biopreparatu ale również tworzenie nowych bioproduktów dedykowanych rozwiązaniu określonego problemu wraz z opracowaniem technologii ich produkcji i wykorzystania. ”

mówi dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW
– prezes zarządu BACTrem Sp. z o.o.

http://www.bactrem.pl